top of page
ראמאנה מהארישי

ראמאנה מהארישי היה חכם הודי ידוע ומורה רוחני. בגיל 16, חווה התעוררות רוחנית עמוקה, שהובילה אותו להבין את הטבע האמיתי של העצמי בתור תודעה טהורה. בעקבות זאת, הוא עזב את משפחתו ונסע להר הקדוש של ארונאצ'לה, שם בילה את שארית חייו. לימד את התרגול של חקירה עצמית, כדרך למיקוד המודעות פנימה ולממש את העצמי האמיתי. תורתו משכה מתרגלים רבים מרחבי העולם, והאשראם שלו, הפך למרכז למחפשים רוחניים.

bottom of page