top of page

ניתוח | מי אני - ראמאנה מהארישי

פרק 9.

כפי שאין טעם בבחינה מעמיקה של האשפה שנועדה להיזרק, כך לא יועיל לאדם המבקש לדעת את עצמו אם ימנה את מספרן ויבחן את תכונותיהן של הטַטְוֹות (העקרונות המרכיבים את העולם, הנשמה ואלוהים) המכסות אותו; הוא צריך פשוט להשליכן ממנו והלאה. (9)  שּומה על האדם להתייחס אל היקום (מכלול חייו של האדם בעולם הזה) כאל חלום.

מלבד העובדה שהערּות ממושכת והחלום קצר (10), אין כל הבדל (בין השניים). כפי שכל האירועים מלבד העובדה שהערּות ממושכת והחלום קצר, המתרחשים בזמן הערּות נדמים אמיתיים, כך גם הארועים המתרחשים בחלום נדמים בעת ההיא אמיתיים. בחלום הדעת לובשת גוף אחר. הן בעֵרות והן בחלום המחשבות והשמות־צורות (האובייקטים) באים לידי קיום בעת ובעונה אחת (ולכן אין כל הבדל בין שני מצבים אלה). 

(9) מעמדתו של שרי בהגוואן המובעת במשפט זה יכול הקורא להבין את פשר הערת השוליים הראשונה בהקדמה לספר The Path of Sri Ramana [part one] (עמ' 189): "...הוא לא היה רוצה להזכיר את כל סיווגי הלא־עצמיות (הטַטְוות המסתירות את טבענו האמיתי) שבכתבי הקודש, הנמסרים בחלק זה."

 

(10) על אף ששרי בהגָוואן אומר כאן שהערּות ממושכת והחלום קצר, הוא מגלה את האמת לאמיתה בבית מס' 560 ב'גּורּו וָצָ'קָה קֹובַל באומרו: "התשובה 'הערּות ממושכת והחלום קצר' ניתנת לשואל כתשובה פורמלית בלבד. (לאמיתו של דבר, הבדל כזה אינו קיים כלל וכלל, היות שהזמן עצמו הוא מושג שכלי בלבד.) מושג ההבדלים בזמן (כגון 'ממושך' ו'קצר') נדמה כאמיתי רק בשל משחקה המתעתע של מַאיָא, הדעת."

bottom of page