top of page

ניתוח | מי אני - ראמאנה מהארישי

פרק 10.

לא קיימים שני מיני דעת: דעת טובה ודעת רעה; הדעת היא אחת. רק הנטיות (ואסָנות) עשויות משני מינים, מיטיבות ובלתי מיטיבות. כשהדעת נתונה להשפעתן של נטיות מיטיבות היא נקראת טובה, וכשהיא נתונה להשפעתן של נטיות מזיקות היא נקראת רעה. כל כמה שאנשים אחרים נדמים רעים, אל לו לאדם לסלוד מהם. החיבה והסלידה גם יחד ראויות לסלידה. בל יניח אדם לדעתו להתעכב יתר על המידה אצל עניינים ארציים. מוטב לו, עד כמה שאפשרי הדבר, שלא יתערב בענייני הזולת. כל מה שהוא נותן לזולת הוא נותן לעצמו. אם אמת זו תיוודע, מי לא ייתן לזולת?

 

אם הוא עצמו (האגו) מתעורר, הכל מתעורר; אם הוא עצמו שוקע, הכל שוקע. ככל שננהג בענווה, בה במידה (ובה בלבד) יינבע הטוב. אם יכול אדם לשלוט בדעתו (להשאירה שקועה), הוא יכול לחיות בכל מקום.

מי אני ראמאנה מהארישי.jpg
bottom of page