top of page
חקירת העצמיות

אנו חושבים שאנו אדם אינדיוודואל בתור גוף משום שאנו מזדהים ומזהים את עצמנו עם מה שאנחנו רואים;
"אני רואה את זה" 

"אני חווה את זה" 

"אני מרגיש את זה" 

"אני רוצה את זה" 

אם נוכל לשים לב לחוויה הפנימית של ה"אני" שחווה את הדברים ונחקור אותו נגלה את מקורו של מהותנו שלנו, נגלה מי זה אותו "אני" שחווה. 

כשאנו מחזיקים בצומת הלב ל"אני" ולא 

bottom of page