top of page

צפיפויות התודעה

צפיפות היא מונח שהגיע לשימוש נפוץ המתייחס לרמות / מצבי התודעה. מקורו של מונח הזה הוא קצת מעורפל ומבלבל. הצפיפות קשורה לרמת התודעה, ורמת התדר, שבה נוצרת המציאות, כל המציאויות הם מבנים, וכל הדברים הם דפוסי אנרגיה

D7EYE.jpg

צפיפות 7

נקראת צפיפות ה"קסם", כי ברמה זו, אחד הופך חסר צורה מעבר לאשליה של המציאות הפיזית. ישויות בממד ה-7 הן חלק משדה האנרגיה הראשונית שממנו כל המציאויות נבנו. ישויות ברמה זו, קרובות מאוד להיות אחד עם האחדות. ישויות הממד ה-7 משתתפות ביצירת המציאות על ידי עבודה ישירה עם האנרגיה ותבניות התודעה שממנה הן נבנו. חלק כלשהו במוח של ישות הממד ה-7 עסוק במשימות חיוניות בעצם קיומה של המציאויות )צפיפות נמוכה יותר( הפיזיות. אם זה לא עבור עבודתן שום מציאות לא הייתה קיימת כלל.

eye_edited.png
צפיפות 7
bottom of page