top of page

צפיפויות התודעה

צפיפות היא מונח שהגיע לשימוש נפוץ המתייחס לרמות / מצבי התודעה. מקורו של מונח הזה הוא קצת מעורפל ומבלבל. הצפיפות קשורה לרמת התודעה, ורמת התדר, שבה נוצרת המציאות, כל המציאויות הם מבנים, וכל הדברים הם דפוסי אנרגיה

D4EYE.jpg

צפיפות 4

היא הרמה שבה מתחיל המסע להפוך לישות עצמאית ואישית. לצפיפות זו עדיין יש את רוב המאפיינים של צפיפות , מלבד שבשלב זה הישות מקוטבת באחד משני המצבים – שירות לעצמי ושירות לאחר. מצבים אלה מייצרים שני ניגודים קוטביים באופן שבו ישויות יכוונו את האנרגיה שלהן – למעשה יש שתי מצבים של תודעת הממד ה4 – שירות לעצמי בצפיפות 4 ושירות לאחר בצפיפות 4

eye_edited.png
צפיפות 4
bottom of page